สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข่าวคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วัดใหม่ล่าสุด

ที่พักสงฆ์บ้านโคน

ข้อมูลเมื่อ 05-02-2566

วัดป่ายางใหญ่

ข้อมูลเมื่อ 08-01-2566

วัดกอยน้อยสองห้อง

ข้อมูลเมื่อ 08-01-2566

ข่าววัดในคณะสงฆ์ภาค ๑๐

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลักสูตร “๒๒ วัน แห่งการตื่นรู้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย คณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย ศรีฐานธรรมิการาม

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

เชตวนาราม

ข้อมูลเมื่อ 00-00-543

 

วัดนาเจริญ

ข้อมูลเมื่อ 25-06-2565

 

ห้วยทราย

ข้อมูลเมื่อ 25-06-2565

 

ปูชนียวัตถุสถาน

สำนักปฏิบัติธรรม

พระบวชใหม่

พระสุวิช ปญฺญาวโร

วัดพระใหญ่

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

พระจีรศักดิ์ จิรวฑฺฒโน

วัดศรีชมภู

จังหวัด : นครพนม

วันอุปสมบท : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พระ พิชิตชัย จารุธมฺโม

วัดโสมมนัสสถาน

จังหวัด : มุกดาหาร

วันอุปสมบท : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระวายุศักดิ์ สมจิตฺโต

วัดศรีมงคล

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระสมบัติ กตทีโป

วัดโนนงามสามัคคี

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระโชคทวี คุณงฺกโร

วัดบ้านตาแบน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ดูทั้งหมด

พระลาสิกขา

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

วัดนาแก

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่ลาสิกขา : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

วัดนาแก

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่ลาสิกขา : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระเสถียร โชติธมฺโม

วัดศรีชมภู

จังหวัด : นครพนม

วันที่ลาสิกขา : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พระสุรชัย ธีรวโร

วัดโพธิ์มูลธรรม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 3 กันยายน พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระมรณภาพ

พระอธิการพงษ์ศักดิ์ อาภาธโร

ห้วยทราย

จังหวัด : มุกดาหาร

วันที่มรณภาพ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

พระภูมี สิริคุตฺโต

วัดศรีสมบูรณ์

จังหวัด : นครพนม

วันที่มรณภาพ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระอธิการบุญทัน ปุญฺญกาโม

จานคุณาราม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่มรณภาพ : 21 กันยายน พ.ศ. 2565

พระมวล ปุณฺณญาโณ

วัดบ้านเขวา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่มรณภาพ : 10 กันยายน พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สาระธรรมคำคม

วัดศรีสว่าง

ปรับปรุงล่าสุด 10-08-2565

ข้อคิด

วัดสามัคคีธรรม

ปรับปรุงล่าสุด 15-07-2565

สื่อมีเดีย

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญกองข้าว หรือบุญข้าวจี่

วัดศรีนันทาราม

วันที่จัดงาน : 12-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2567

บุญมหาชาติ หรือบุญเดือนสี่

วัดแก้วมงคล

วันที่จัดงาน : 04-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2567

บุญข้าวสาก

วัดศรีนันทาราม

วันที่จัดงาน : 29-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-10-2566

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานปฏิบัติธรรมคุ้มครองโลก

สวนป่าอริยทรัพย์

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

งานนมัสการไหว้พระธาตุพุทธเจดีย์ใหญ่ไพรบึง

ไพรบึง

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒๕๖๗

จังกระดาน

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567