สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุประสิทธิ์

ต. นาหว้า อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2565

พระครูทีปการโกศล ปทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเรือ

ต. ละทาย อ. กันทรารมย์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2565

พระอธิการบุญร่วม ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าหนองแก้ว

ต. หนองแก้ว อ. กันทรารมย์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระอธิการถวิล สุตฺตวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนากระทืม

ต. นางัว อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าดู่

ต. ทุ่งสว่าง อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระครูสุคนธ์รัตนสาร ติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านแก้ง

ต. กุดเมืองฮาม อ. ยางชุมน้อย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

พระอธิการธสิมมา ธมฺมวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกุดแคน

ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

พระครูรัตนขันติคุณ (พลศิริ) ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กองมณี

ต. โนนตาล อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูวิจิตรสัลเลขคุณ (มุกดา) กลฺยาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสัลเลขธรรม

ต. แพงใหญ่ อ. เหล่าเสือโก้ก

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระราชปริยัตยาทร ปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลาง

ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระครูนิวาสธรรมโชติ โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นิวาสสุวรรณาราม

ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูวิสุทธิ์ปุญโญภาส นิวงษา

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระสมุห์พิทักษ์ กิตฺติภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสะอาง

ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระอธิการสุพจน์ เตชวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท

ต. กำแมด อ. กุดชุม

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระครูสุเขตอาภากร อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาดี

ต. ไร่ขี อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระครูสุเมธปภากร สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สว่างอารมณ์

ต. คำไหล อ. ศรีเมืองใหม่

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระครูปริยัติสิทธิคุณ ปริปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

คำนางรวย

ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระครูสังฆรักษ์พระนม ฉนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีบุญเรือง

ต. บ้านค้อ อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระครูปัญญาพัฒนาทร ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านสิ

ต. สิ อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

พระครูสุขุมธรรมภาณ คมฺภีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ท่าสว่าง

ต. โนนสำราญ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระมหาโสภา สุภาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกระเบาเดื่อ

ต. กระหวัน อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระครูปทุมสิทธิการ ถามวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีบัวบาน

ต. นาหัวบ่อ อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระอธิการประดิษฐ์ สคาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กันตรวจหนองสำราญ

ต. โนนปูน อ. ไพรบึง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระครูสังวรศีลานุยุต ญาณสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศิลาวราราม

ต. ดินแดง อ. ไพรบึง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระมหาบรรจง อารยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ่อแก้ว

ต. บ่อแก้ว อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

พระมหาพุทธาปรัชญุภัทร์ ญาณวุฑฺโฒ

โนนติ้ว

ต. โนนคูณ อ. ยางชุมน้อย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระครูสิริคณาภิรักษ์ สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โนนติ้ว

ต. โนนคูณ อ. ยางชุมน้อย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระครูกิตติโกศล กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระศรีเจริญ

ต. หัวตะพาน อ. หัวตะพาน

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระครูสุตสุทธิธรรม นิยโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดประชาสามัคคี

ต. โพนสวรรค์ อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

155 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4