สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๐
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๐ 5833
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐ 10043
ศูนย์สารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๐
วัดประชารัฐสร้างสุข 125
วัดท่องเที่ยว 56
วัดพัฒนาตัวอย่าง 75
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 31
สำนักปฏิบัติธรรม 90
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 47
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 128
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 38
โรงเรียนพระอภิธรรม 1
โรงเรียนการกุศลของวัด 13
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 179
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 11
หอพระไตรปิฎก 17
พิพิธภัณฑ์ 29
อุทยานการศึกษาในวัด 34
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 253
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 20
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 287
สวนสมุนไพร 43
มูลนิธิ 16
สมาคม 5
ชมรม 19
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๐ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 1 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 5 5 0 0 0
วัดราษฎร์ 4889 493 0 0 0
สำนักสงฆ์ 70 1 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 365 0 0 0 0
วัดร้าง 4 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 9151 44
สามเณร 804 3
แม่ชี 31 0
ศิษย์วัด 7 0
บุคคลทั่วไปชาย 3 0
บุคคลทั่วไปหญิง 0 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๐ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 7676 9 6
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ครูสอนบาลี 1
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 1
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 1
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 1
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 1
พระปริยัตินิเทศก์ 3
พระธรรมจาริก 2
พระวินยาธิการ 2
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
เจ้าอาวาส 2329
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 25
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 277
เจ้าสำนัก 46
รองเจ้าอาวาส 85
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 215
เลขานุการเจ้าอาวาส 11
เจ้าคณะตำบล 504
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 13
รองเจ้าคณะตำบล 39
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 31
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 365
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 10
เจ้าคณะอำเภอ 55
รองเจ้าคณะอำเภอ 67
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 5
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 53
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 56
เจ้าคณะจังหวัด 4
รองเจ้าคณะจังหวัด 11
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 4
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 5
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 6
เจ้าคณะภาค 0
รองเจ้าคณะภาค 0
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการเจ้าคณะภาค 0
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
นักธรรมตรี 3456
นักธรรมโท 2205
นักธรรมเอก 3352
เปรียญธรรม 1-2 330
เปรียญธรรม 3 266
เปรียญธรรม 4 164
เปรียญธรรม 5 92
เปรียญธรรม 6 81
เปรียญธรรม 7 51
เปรียญธรรม 8 17
เปรียญธรรม 9 25
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 9
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 6
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 10
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 3
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 3
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 2
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 2
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 2
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 3
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 1
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 1
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 0
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 2
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ป.4 988
ป.6 1130
ป.7 47
ม.3 723
ม.6 822
ปวช. 90
ปวส. 151
ปริญญาตรี 779
ปริญญาโท 181
ปริญญาเอก 35