สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๐
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๐ 5834
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐ 9865
ศูนย์สารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๐
วัดประชารัฐสร้างสุข 129
วัดท่องเที่ยว 57
วัดพัฒนาตัวอย่าง 75
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 31
สำนักปฏิบัติธรรม 89
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 47
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 129
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 39
โรงเรียนพระอภิธรรม 1
โรงเรียนการกุศลของวัด 13
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 179
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 12
หอพระไตรปิฎก 17
พิพิธภัณฑ์ 28
อุทยานการศึกษาในวัด 37
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 255
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 20
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 290
สวนสมุนไพร 43
มูลนิธิ 16
สมาคม 5
ชมรม 18
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๐ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 1 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 5 5 0 0 0
วัดราษฎร์ 4892 493 0 0 0
สำนักสงฆ์ 70 0 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 364 0 0 0 0
วัดร้าง 4 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 8977 42
สามเณร 800 3
แม่ชี 31 0
ศิษย์วัด 8 0
บุคคลทั่วไปชาย 4 0
บุคคลทั่วไปหญิง 0 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๐ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 7506 26 8
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ครูสอนบาลี 1
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 1
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 1
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 1
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 1
พระปริยัตินิเทศก์ 3
พระธรรมจาริก 2
พระวินยาธิการ 2
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
เจ้าอาวาส 2319
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 27
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 282
เจ้าสำนัก 44
รองเจ้าอาวาส 84
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 213
เลขานุการเจ้าอาวาส 13
เจ้าคณะตำบล 501
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 13
รองเจ้าคณะตำบล 38
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 30
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 369
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 9
เจ้าคณะอำเภอ 56
รองเจ้าคณะอำเภอ 70
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 5
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 53
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 58
เจ้าคณะจังหวัด 4
รองเจ้าคณะจังหวัด 11
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 5
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 5
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 6
เจ้าคณะภาค 0
รองเจ้าคณะภาค 0
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการเจ้าคณะภาค 0
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
นักธรรมตรี 3408
นักธรรมโท 2192
นักธรรมเอก 3354
เปรียญธรรม 1-2 324
เปรียญธรรม 3 266
เปรียญธรรม 4 163
เปรียญธรรม 5 92
เปรียญธรรม 6 82
เปรียญธรรม 7 53
เปรียญธรรม 8 17
เปรียญธรรม 9 24
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 9
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 6
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 10
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 3
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 3
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 2
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 2
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 2
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 3
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 1
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 1
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 0
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 3
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ป.4 968
ป.6 1093
ป.7 47
ม.3 697
ม.6 796
ปวช. 86
ปวส. 143
ปริญญาตรี 770
ปริญญาโท 183
ปริญญาเอก 36