สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

แผนผังข้อมูลสารสนเทศ

คณะสงฆ์ภาค ๑๐
จำนวนวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๐ 5835
จำนวนศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐ 9875
ศูนย์สารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๐
วัดประชารัฐสร้างสุข 125
วัดท่องเที่ยว 56
วัดพัฒนาตัวอย่าง 75
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 31
สำนักปฏิบัติธรรม 89
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 47
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 129
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 39
โรงเรียนพระอภิธรรม 1
โรงเรียนการกุศลของวัด 13
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 179
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11
ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน 11
หอพระไตรปิฎก 17
พิพิธภัณฑ์ 28
อุทยานการศึกษาในวัด 35
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) 253
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น 20
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 289
สวนสมุนไพร 43
มูลนิธิ 16
สมาคม 5
ชมรม 18
ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๐ มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนิกาย จีนนิกาย อื่น ๆ
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร 1 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร 0 0 0 0 0
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ 5 5 0 0 0
วัดราษฎร์ 4894 493 0 0 0
สำนักสงฆ์ 69 0 0 0 0
ที่พักสงฆ์ 364 0 0 0 0
วัดร้าง 4 0 0 0 0
ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ไทย ต่างชาติ
พระภิกษุ 8997 43
สามเณร 791 3
แม่ชี 30 0
ศิษย์วัด 7 0
บุคคลทั่วไปชาย 4 0
บุคคลทั่วไปหญิง 0 0
สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๐ พระบวชใหม่ ลาสิกขา มรณภาพ
พระภิกษุ 7535 22 7
คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ครูสอนบาลี 1
ครูสอนนักธรรม 1
ครูสอนอภิธรรม 1
ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด 1
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 1
ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1
พระธรรมทูต 1
พระวิปัสสนาจารย์ 1
พระนักเผยแพร่ 1
พระจริยานิเทศก์ 1
พระปริยัตินิเทศก์ 3
พระธรรมจาริก 2
พระวินยาธิการ 2
พระอุปัชฌาย์ 1
ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
เจ้าอาวาส 2321
เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) 26
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 281
เจ้าสำนัก 45
รองเจ้าอาวาส 84
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 214
เลขานุการเจ้าอาวาส 12
เจ้าคณะตำบล 500
เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) 13
รองเจ้าคณะตำบล 38
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 31
เลขานุการเจ้าคณะตำบล 371
เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล 10
เจ้าคณะอำเภอ 56
รองเจ้าคณะอำเภอ 70
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 5
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 53
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 58
เจ้าคณะจังหวัด 4
รองเจ้าคณะจังหวัด 11
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 5
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด 5
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 6
เจ้าคณะภาค 0
รองเจ้าคณะภาค 0
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2
เลขานุการเจ้าคณะภาค 0
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 0
เจ้าคณะใหญ่ 0
กรรมการมหาเถรสมาคม 0
สมเด็จพระสังฆราช 0
วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
นักธรรมตรี 3424
นักธรรมโท 2192
นักธรรมเอก 3350
เปรียญธรรม 1-2 327
เปรียญธรรม 3 267
เปรียญธรรม 4 163
เปรียญธรรม 5 92
เปรียญธรรม 6 82
เปรียญธรรม 7 51
เปรียญธรรม 8 17
เปรียญธรรม 9 24
จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) 9
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) 6
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) 10
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) 3
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) 3
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) 2
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) 2
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) 2
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) 3
อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) 1
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) 1
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) 0
อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) 0
อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) 0
อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) 2
วุฒิการศึกษาทางโลกของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๐
ป.4 972
ป.6 1100
ป.7 47
ม.3 699
ม.6 802
ปวช. 86
ปวส. 143
ปริญญาตรี 773
ปริญญาโท 182
ปริญญาเอก 36