สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ทุ่งสว่าง

รหัสวัด
04341912006

ชื่อวัด
ทุ่งสว่าง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม ปี 2543

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน มิถุนายน ปี 2560

ที่อยู่
บ้านไร่เหนือ

เลขที่
348

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไร่ใต้

เขต / อำเภอ
พิบูลมังสาหาร

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34110

เนื้อที่
9 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 58

ปรับปรุงล่าสุด : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:29:33

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

.� วัดทุ่งสว่าง� สังกัดคณะสงฆ์� มหานิกาย
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๘� บ้านไร่เหนือ� หมู่ที่ ๖� ตำบลไร่ใต้� อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐๘๓-๑๒๔-๑๖๙๐
ได้รับประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อ วันที่� ๓๐� เดือน� ตุลาคม� พ.ศ.๒๕๔๓
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา� เมื่อ� วันที่� ๑๕�� เดือน�� มิถุนายน�� พ.ศ.๒๕๖๐
เขตที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง� ๑๘� เมตร ยาว� ๓๖� เมตร

.� ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่� ๙� ไร่� �๑� งาน� ๔๒� ตารางวา�น.ส. ๓ ก� เลขที่ ๑๓๒๓
ทิศเหนือ������������ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้���� ������� ��� จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก��� ��� จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก� � � � � จดที่ดินเอกชน

. อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
๑.� อุโบส� กว้าง� ๑๘� �เมตร� ยาว� ๓๖� เมตร
จำนวน� ๑� หลัง� �สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ศาลาการเปรียญ� กว้าง� ๒๔� �เมตร� ยาว� ๑๔� เมตร
จำนวน� ๑ หลัง� �สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
๓. กุฏิประธานสงฆ์� กว้าง� ๖� �เมตร� ยาว ๑๒� เมตร
จำนวน� ๑� หลัง� สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕���
๔. กุฏิสงฆ์� กว้าง� ๖ เมตร� ยาว ๑๒ เมตร
จำนวน� ๓� หลัง� สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ , ๒๕๔๘ , ๒๕๕๗
๕. ห้องน้ำ� กว้าง� ๒.๕๐� เมตร� ยาว ๑๒� เมตร
จำนวน� ๒� หลัง� สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙
๖. นอกจากมีรายการอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน� ๑ หลัง
ศาลานาบุญ ๑� หลัง� โรงครัว� ๑� หลัง� เรือนเก็บพัสดุ� ๑� หลัง
ศาลาอเนกประสงค์� ๑ หลัง

. การบริหารการปกครอง มีลำดับเจ้าอาวาส ดังนี้
๑.� พระครูโอภาสธรรมวิจิตร� ฉายา อาทโร� � � ดำรงตำแหน่งเมื่อ� พ.ศ. ๒๕๔๔�� ถึงปัจจุบัน

๗. ประวัติวัด (โดยสังเขป)
��� เมื่อปี� พ.ศ.๒๕๑๙ ตามประวัติเล่าว่า เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดทุ่งไทรงาม เพราะมีต้นไทรใหญ่ ที่ชาวบ้านเชื่อถืออยู่ในวัดมีต้นสวยงาม
ต่อมานายใส ��บุญสอน บริจาคที่ดินสร้างวัดนี้ขึ้น และได้มีการก่อสร้าง ศาสนสถานพัฒนาวัดตามลำดับมา จนถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม� พ.ศ.๒๕๔๓
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา พร้อมตั้งชื่อวัดว่า วัดทุ่งสว่าง เมื่อ พระครูโอภาสธรรมวิจิตร เป็นเจ้าอาวาสได้มีการก่อสร้าง
ศาสนวัตถุมากมายจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก มีการพัฒนาศาสนวัตถุสร้างอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
มีการก่อสร้างพัฒนาเกือบทั้งวัด เช่น โรงครัว ถนนคอนกรีต อุโบสถ ห้องน้ำ ๑๕ ห้อง� ๑ หลัง ห้องน้ำ ๒๐ ห้อง� ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล� เมรุเผาศพ หอระฆัง� น้ำดื่มสะอาด� ศาลาอเนกประสงค์� และอื่นๆ อีกมากมายอีกทั้งส่งเสริมการศึกษาทั้งภิกษุสามเณร ฆราวาส� จนถึงปัจจุบัน


รายการพระ

พระครูโอภาสธรรมวิจิตร(สมพร) อาทโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระยุทธนา คมฺภีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระบุญสี สุทฺธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระบุญส่ง วิสาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระสถาพร ทีปวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระประยูร สนฺตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระจิระวัฒน์ ธมฺมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระสยาม ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระชูศักดิ์ ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระกันหา จิตฺตวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระทรงสิทธิ์ จนฺทวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-11-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น