สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ศรีสุข

รหัสวัด
04370304008

ชื่อวัด
ศรีสุข

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2462

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน เมษายน ปี 2512

ที่อยู่
บ้านหนองลุมพุก

เลขที่
116

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ลือ

เขต / อำเภอ
ปทุมราชวงศา

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37110

เนื้อที่
9 ไร่ - งาน 48 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 110

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กันยายน พ.ศ. 2565 19:35:37

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีสุข  รหัสวัด ๐๔๓๗๐๓๐๔๐๐๘  ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่  ๑๒  ต.ลือ  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  ๓๗๑๑๐
โทรศัพท์  ๐๘๗๒๔๑๗๙๙๓  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๙ ไร่ ๔๘ ตารางวา
อาณาเขต   ทิศเหนือ             จดถนนสาธารณะบ้านหนองลุมพุก
                  ทิศใต้                  ถนนสาธารณะ-โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
                  ทิศตะวันออก      ถนน  รพช ม่วงโป้-พนา
                  ทิศตะวันตก        จดถนนสาธารณะ-ทุ่งนา
                              อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ   กว้าง ๕ เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
ศาลาการเปรียญหลังเดิม   กว้าง ๑๑ เมตร  ยาว  ๒๗ เมตรเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒   หลังใหม่ กว้าง๒๐ เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ ๗ หลัง ๑๙ ห้องพัก
ปูชนียวัตถุมี  พระประจำอุโบสถปางมารวิชัย
               วัดศรีสุข เดิม เรียกว่าวัดบ้านหนองลุมพุก  เมื่อปี พ.ศ.2448  นายเวียงคำ  คำพันธ์ พร้อมด้วยญาติพี่น้องได้ย้ายครอบครัวมาจากบ้านขาม ต.ไม้กลอน  อ.พนา จ.อุบลราชธานี  มาตั้งถิ่นฐานหมู่บ้านขึ้นติดกับหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีพันธ์ไม้ชนิดหนึ่งเรียกชื่อว่าต้นลุมพุก   จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านหนองลุมพุก  และได้สร้างวัดขึ้นจึงเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านมาระยะหนึ่งและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีสุข  เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๙    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  วันที่ ๒๔ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๒  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร 
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๐
ศูรย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
               ลำดับการปกครอง
๑.  พระอ้วน    พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๗๓                                    ๒. พระคู่  พ.ศ.  ๒๔๗๓-๒๔๗๘
๓. พระคุต  พ.ศ.  ๒๔๘๖-๒๔๙๐                                       ๔. พระพุฒทรา  สุกธมฺโม  พ.ศ.  ๒๔๙๐-๒๕๐๐
๕.พระชำนาญ  พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๓                                  ๖. พระชุมพร   กิตฺติคุโณ  พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๘
๗.พระวันดี  กตปุญโญ <พระครูโฆสิตธรรมานุกูล>พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑           ๘. พระสาม   พ.ศ.  ๒๕๒๘-๒๕๓๒
๙.  พระครูสุธรรมโกวิท   พ.ศ.  ๒๕๓๒- ปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูสุธรรมโกวิท ธมฺมธีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

พระสมชาย ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระเอกชัย อุปฺปสนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

พระฉลอง กิตฺติฐาโน

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

กาวี จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-09-2565

พระสนั่น ฐานิโย

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-09-2565

พระมหาสาธกา ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระมหาทิตร อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระธีระวัฒน์ จนฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระกวีวัธน์ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระสุรศักดิ์ ปญฺญาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น