สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดป่าสุภัททาราม

รหัสวัด
04490504009

ชื่อวัด
วัดป่าสุภัททาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม ปี 2543

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านคำชะอี

เลขที่
173

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
บ้านนาปุ่ง-บ้านคำชะอี

แขวง / ตำบล
คำชะอี

เขต / อำเภอ
คำชะอี

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49110

เนื้อที่
ประมาณ 150 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0817990555

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 195

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 14:04:58

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เหตุผลที่ต้องสร้างเป็นวัดชื่อ วัดป่าสุภัททาราม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
มีความเป็นมาดังนี้
...ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่เป็นสถานที่เหมาะแก่ปฏิบัติธรรม และเคยมีพระสงฆ์มาพำนักปฏิบัติธรรมโดยตลอด นับตั้งแต่พระครูนวการคุณากร (อัญญาฮต กันตสีโล) พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัททโท) และ พระกรรมฐานอีกหลายท่าน ได้มาพำนักปฏิบัติธรรม นับว่าเป็นมงคลสถานอย่างยิ่ง
ราษฎรบ้านคำชะอี-บ้านนาปุ่ง และหมู่บ้านใกล้เคียงในบริเวณนี้ ได้มีความเลื่อมศรัทธา ในพระภิกษุ สามเณรวัตรปฏิบัติสาย พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี จึงได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อ อำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งในด้านการสร้างเสนาสนะ การ ถวายอาหาร และอื่นๆ ด้วยความเต็มอกเต็มใจอย่างสม่ำเสมอ
�นับตั้งแต่พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้มี เมตตามาอบรมสั่งสอนญาติโยม ชาวบ้านคำชะอี - บ้านนาปุ่ง ได้เกิดศรัทธาในคำสอนของท่านเป็นอย่างยิ่ง ชาวบ้านจึงให้การสนับสนุนสำนักสงฆ์แห่งนี้ ด้วยความเต็มใจยิ่ง ทั้งกิจทางศาสนา การสร้างถาวรวัตถุ ตลอดจนการดูแลรักษาป่าไม้ ก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงทำชาวบ้านในแถบนี้เป็นสังคมที่สงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดียิ่ง หลังจากหลวงปู่ชาฯ ได้กลับไปที่วัดหนองป่าพงแล้ว ท่านก็ได้ส่งลูกศิษย์ลูกหา ของท่านได้มาพำนักจำพรรษาตลอดมา อย่างสม่ำเสมอ อาทิ พระอาจารย์คำ นิสโสโก (พระครูพัฒนกิจวิศาล), พระอาจารย์สนั่น ขันติโก, พระอาจารย์มหาสำราญ ปริปุณโณ, พระอาจารย์จรูญ เขมนันโท และ พระอาจารย์พูลทรัพย์ วิมโร จนถึงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระอาจารย์ทินกร ทีปธัมโม (พระครูสุภัททรทีปคุณ) ล้วนเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่ชาฯ ได้มาจำพรรษา และดำเนินปฏิปทารักษาข้อวัตรข้อปฏิบัติตามรอยพระเดชพระคุณ ของหลวงปู่ชาฯ มาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอ
� นับตั้งแต่ได้มีพระภิกษุ – สามเณร ได้มาพำนักจำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้ป่าไม้ก็ได้รักการ ดูแลรักษาเป็นอย่างดี ตลอดจนชาวบ้านในละแวกนี้ก็ให้ความร่วมมือรักษาป่าด้วยความเต็มใจ เวลาเกิดไฟไหม้ป่า ชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความเต็มใจยิ่ง ทำให้ป่าไม้สถานที่แห่งนี้มีความสมบูรณ์ วัดแห่งนี้ สมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อจะได้สร้างสรรค์สังคมท้องถิ่นให้ เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติให้ยืนนาน

� พระอาจารย์ทินกร ทีปธัมโม (พระครูสุภัททีปคุณ) เจ้าอาวาส องค์ ปัจจุบัน ซึ่งท่านเป็นศิษย์ ของ หลวงปู่ชา ฯ แห่งวัดหนองป่าพง ท่านได้มาพักนักปฏิบัติธรรม จำพรรษา ณ สถานที่ แห่งนี้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ประกอบกับมีศรัทธาจากญาติโยม ชาวบ้านคำชะอี - บ้านนาทุ่ง และบ้านใกล้เรือนเคียงในละแวกนี้เป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังได้รับเมตตา อุปถัมป์ จากพระเถระผู้ใหญ่ อาทิเช่น พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท ), พระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี, พระราชมุกดาหารคณี อดีตเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ พระครูนิโครธโพธิวัฒน์ อดีตเจ้าคณะอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร,พระครูสิริปัญญานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลคำบกและอีกมากมายด้วยดีเสมอมา
ตาบเท่าถึงปัจจุบัน ฯลฯ จึงได้ขอจัดตั้งวัดขึ้น ใน วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา มีนายบุญท้าว สุวรรณไตรย์ เป็นคนขอจัดตั้ง ตามเอกสารแนบ และมีไวยาวัจกร คือ นายเหรียญชัย เหมหาญ นับตั่งแต่บัดนั้นเป็นตันมาฯ


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ตราตั้งเจ้าอาวาสและเอกสารสัญญาบัตรพระครู (2.83 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ประวัติความเป็นมาของวัด (2.95 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุภัทรทีปคุณ (ทินกร คำดี)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญข้าวสาก/สืบเ...

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

บุญสังฆทานประจำ...

วันที่จัดงาน : 02-09-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

บุญข้าวประดับ,ป...

วันที่จัดงาน : 26-08-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

กิจกรรมรับตราตั...

วันที่จัดงาน : 09-07-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระธาตุโพธิญาน

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวัฒธรรมช...

ข้อมูลเมื่อ 03-09-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด