สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์น้อย

รหัสวัด
04330806006

ชื่อวัด
วัดโพธิ์น้อย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 15 เดือน มิถุนายน ปี 2533

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 24 เดือน มีนาคม ปี 2563

ที่อยู่
บ้านโพธิ์น้อย

เลขที่
154

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
พระดำเนิน

แขวง / ตำบล
กระหวัน

เขต / อำเภอ
ขุนหาญ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33150

เนื้อที่
13 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา

Line
watphonoi

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0896615144

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
watphonoi@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 303

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:43:49

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโพธิ์น้อย
        วัดโพธิ์น้อย  เป็นวัดประเภทสำนักสงฆ์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๒  และได้รับอนุญาตตั้งวัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๕  เดือน มิถุนายน   พุทธศักราช ๒๕๓๓ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๘ ง วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประวัติโดยสังเขป  ดังนี้
        วัดโพธิ์น้อย สร้างขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒  เดือน ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๒   โดยนายกล้วย อินวันนา ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะ  นายพลอย  เรืองฤทธิ์, นายสวน  นามนุษย์, นายเม้า สารีบุตร,  นายเล็ก จิตรโสม,นายสุข นามมนุษย์,นายพันธ์  พิศพงษ์,  โดยมีพระครูสังฆรักษ์จันทึก โฆสิโต  เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง
ผู้บริจาคที่ดินมีรายนาม  ดังนี้
๑. นางพร      อินวันนา           ๒. นายอุด   แก้วลอย            ๓. นางทุม   โพธิสาร
๔. นางวิญญา  น้ำหวาน           ๕. นายแสน   ศรีละเริญ          ๖. นางสมัย   นวลแสง
๗. นางอินทร์  ระงับภัย            ๘. นายพันธ์  อาจภักดี           ๙. นางเม้า   อาจภักดี
๑๐. นายอ้น    ขยันวงษ์          ๑๑. นายพันธ์   พิศพงษ์
๑๐สถานที่ตั้งวัด
        วัดโพธิ์น้อย ตั้งอยู่ ณ บ้านโพธิ์น้อย หมู่ ๕ ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔  ตารางวา
ทิศเหนือ จดที่ชาวบ้าน                        ทิศตะวันออก     จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้      จดถนนสาธารณะ                   ทิศตะวันตก      จดที่ชาวบ้าน
วัดมีเสนาสนะ  ดังนี้
๑. มีกุฏิ (จินตกาญจน์)  ๒ หลังแฝดกว้าง  ๑๒  เมตร ยาว  ๒๑  เมตร   เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง สร้างถวายโดย คุณจินตนา  จำนงคพิทยประสาท  และคุณกาญจนา  ศรีพรรธนกุล   พร้อมครอบครัว
๒. ศาลา (ศาลาประชาศรัทธา) ๑ หลัง กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นบนปูพื้นด้วยไม้  สร้างถวายโดยผู้มีจิตศรัทธาชาวบ้านโพธิ์น้อยและชาวกรุงเทพฯ
๓. กุฏิรับรองอาคันตุกะ (ตึกโตประเสริฐธรรมสภาบุญญนิธิ) ๑ หลัง กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคารชั้นเดียวเสริมเหล็ก  สร้างถวายโดย  คุณจินตนา จำนงพิทยประสาท และครอบครัว
๔. ศาลาหอฉัน (ศาลาจินตนารสา) กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร  เป็นอาคารชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างถวายโดย คุณจินตนา จำนงพิทยประสาท  พร้อมครอบครัวจากกรุงเทพมหานคร
๕. หอระฆังทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๔ เมตร สูง ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น  สร้างถวายโดย คุณจินตนา  จำนงพิทยประสาท
๑๑๖. โรงอุโบสถ  กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร เป็นโรงอุโบสถอาคารสองชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก วางศิลาฤกษ์ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
๗. ถังประปา ๒ ถัง กว้าง ๔ เมตร สูง ๒๐ เมตร เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างโดย ชาวบ้านโพธิ์น้อย
๘. ศาลาอบรมธรรม กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นศาลาหลังคาประยุกต์ สร้างโดยคณะสงฆ์และชาวบ้านโพธิ์น้อย
๙. หอไตรพระพุทธโสธร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร เป็นอาคาร ทรงไทยอีสานประยุกต์ ประกอบด้วยภาพเขียนลายรดน้ำ ปูนปั้น ช่างเมืองเพชร สร้างอุทิศถวายแด่พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร (บำรุงศิริ) โดยคณะศิษยา    นุศิษย์ มีพระครู สังฆรักษ์จันทึก โฆสิโต  ประธานอำนวยการก่อสร้าง
๑๐. ห้องน้ำห้องสุขา  ๔ หลัง รวมจำนวนห้องทั้งหมด ๕๙ ห้อง
การบริหารและการปกครอง
วัดโพธิ์น้อย มีเจ้าอาวาส ๑ รูป คือ พระครูศรีโพธาลังการ (แสวง  สารเดช)  เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่  ๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน
มี รองเจ้าอาวาส ๑ รูป คือ พระปลัดเสาร์  ติกฺขวีโร และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑ รูป คือ พระบุญเกิด ปริสุทฺโธ
ศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์
ได้จัดศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้
๑. มีการเปิดสอนนักธรรมชั้นตรี  มีพระภิกษุสามเณรจากวัดในเขตตำบลกระหวันหลายๆ วัดมาเรียนร่วมกัน
๒. มีกองทุนของวัด ๑ ทุน ชื่อกองทุน “พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร”  มีทุนนิธิทั้งสิ้น ๑๑๔,๒๖๙.๐๒ บาท
๓. มีโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ชื่อโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
๔. มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธิ์น้อย
๕. มีศูนย์อบรมธรรมะ “ค่ายพุทธบุตร”
๖. มีการจัดส่งพระวิทยากรไปบรรยายธรรมตามโครงการ “เยาวชนพบพระ  เติมธรรมะให้กับชีวิต”
๗. มีการแจกทุนเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี จำนวน  ๖  ทุน
๑๒สาธารณะประโยชน์
        วัดโพธิ์น้อยกับงานสาธารณะประโยชน์ ดังนี้
๑. ซื้อที่ดินมอบให้สาธารณสุขอำเภอขุนหาญเพื่อสร้างสถานีอนามัยบ้านโพธิ์น้อย เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. สร้างป้อมตำรวจพร้อมอุปกรณ์สื่อสาร มอบให้ สภ.ขุนหาญโดยให้ชื่อว่า ป้อมยาม “ญาณวโรนุสรณ์” เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓. จัดตั้งธนาคารข้าวเปลือกบ้านโพธิ์น้อย ปัจจุบัน มีข้าวเปลือกทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ ถัง
๔. จัดตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาพุทธธรรมครบวงจร  ปัจจุบันมีทุนทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น เดือนละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท    
๕. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์น้อย ปัจจุบันมอบให้เทศบาลตำบลกระหวัน ดำเนินการ
๖. จัดตั้งศูนย์พันธ์ข้าวบ้านโพธิ์น้อย  ปัจจุบัน  พันธุ์ข้าวเปลือกทั้งสิ้น  ๕๐๐  ถัง
๗. จัดตั้งสร้างโรงกรอกน้ำดื่มแจกจ่ายภายในชุมชนบ้านโพธิ์น้อย พร้อมถังเก็บน้ำ ๑๕  จุด
เกียรติประวัติของวัด
        ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พระพรหมกวี  เจ้าคณะภาค ๑๐ พระราชกิตติรังสี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิ์น้อย
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูศรีโพธาลังการ พุทฺธิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระปลัดเสาร์ ติกฺขวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระเอี่ยม พุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระเซ็ง สารเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระชาญชัย ชาตเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระพิกุลชัย วิสุทฺธิเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระธนพงษ์ ธนวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

สามเณรกุมภา พลภักดี

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรภาคิน ปิ่นขุนทด

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

สามเณรธรรมณัฐ ลอยทะเล

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

สามเณรสรชัย ทองเฟื้อง

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อใหญ่ พระ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

ตึกโตประเสริฐธร...

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

ศาลาประชาศรัทธา

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู 29 ครั้ง

หอไตรพระพุทธโสธ...

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น