สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ละเอาะ

รหัสวัด
04331502001

ชื่อวัด
ละเอาะ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2445

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม ปี 2531

ที่อยู่
บ้านละเอาะ

เลขที่
140

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ละเอาะ

เขต / อำเภอ
น้ำเกลี้ยง

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33130

เนื้อที่
4 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 76

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 07:04:14

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดละเอาะ
          วัดละเอาะ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๖ บ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ สถานะเป็น วัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย
          ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๔๕ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนหนังสือรวมถึงเป็นที่ทำบุญของชาวบ้านในโอกาสต่างๆ  ชาวบ้านจึงกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์พิมพ์ พุทธรกฺขิโต จำพรรษาและได้ร่วมกันสร้างศาลาขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยและเป็นที่ทำบุญของชาวบ้าน ท่านได้นำพาชาวบ้านสร้างเสนาสนะอื่นๆขึ้นอีกตามลำดับ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ พระครูอดุลสาธุกิจ ( ดา สีลคุโณ/นามวิชา) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ท่านได้นำพาชาวบ้านญาติโยมสร้างถาวรวัตถุขึ้น คือศาลาการเปรียญเพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา กุฏิสงฆ์เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร อุโบสถ(สิม) เพื่อใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ พระครูสถิตบุญญาภรณ์ (ครุฑ ฐิตปุญฺโญ/นามวิชา) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้นำพาชาวบ้านญาติโยมก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นโดยสร้างครอบหลังเดิมซึ่งมีขนาดเล็กให้กว้างและยาวขึ้นกว่าเดิม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๑ นอกจากได้สร้างอุโบสถและยังได้นำชาวบ้านญ่ติโยมสร้างถาวรวัตถุต่างๆอีกจำนวนมาก เช่น กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ซุ้มประตูโขง โรงครัว เมรุ ศาลาธรรม ฯ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ พระครูปริยัติธรรมโฆษิต (พิศ อนาลโย/สังขะพงษ์) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส รูปปัจจุบัน ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาการปรียญ กุฏิสงฆ์ อุโบสถ โรงครัว ฯและได้ก่อสร้างเมรุและศาลาธรรมหลังใหม่ขึ้น ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาบริเวณวัดให้มีความสัปปายะ ร่มรื่น เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม
          ปัจจุบันวัดละเอาะมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา มีถาวรวัตถุสร้างครบสมบูรณ์ ในวันธรรมสวนะ มีญาติโยมปฏิบัติธรรมรักษาศีลประมาณ ๓๐-๔๐ คน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน

ลำดับเจ้าอาวาส
๑. เจ้าอธิการพิมพ์ พุทธรกฺขิโต  พ.ศ.๒๔๔๕ - พ.ศ.๒๔๖๔
๒. พระครูอดุลสาธุกิจ (ดา สีลคุโณ/นามวิชา)  พ.ศ.๒๔๖๕ – พ.ศ.๒๕๐๙
๓.พระครูสถิตบุญญาภรณ์ (ครุฑ ฐิตปุญฺโญ/นามวิชา) พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๕๓
๔.พระครูปริยัติธรรมโฆษิต (พิศ อนาลโย/สังขะพงษ์) พ.ศ.๒๕๕๓ - ปัจจุบัน
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบวิสุงคามสีมา (53.53 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปริยัติธรรมโฆษิต อนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2565

พระรัชพล ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2566

พระบุญเสาร์ เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระลา สมาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู 22 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

โอวาทปาฏิโมกข์

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น