สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

เกี่ยวกับระบบ

คณะสงฆ์ภาค ๑๐ โดยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ ปรึกษาหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษา 
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ในคณะสงฆ์ภาค ๑๐ 
อันประกอบด้วยจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร และอำนาจเจริญ ได้
พิจารณาเห็นร่วมกันว่า “การบริหารงานกิจการพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้อง
มีฐานข้อมูล มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัย และแม่นยำ การบริหารงานของคณะสงฆ์จึง
จะสามารถดำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะสงฆ์จึงจะมีความเข้มแข็งทั้งใน
บริหารงานคณะสงฆ์ การศึกษาพระธรรมวินัย การรักษาและปฏิบัติตนในพระธรรมวินัย รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างเสริมและรักษาศรัทธาของชาวพุทธ”  
จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศคณะสงฆ์ภาค ๑๐ นี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้
	๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในภาค ๑๐ ให้ทันสมัย แม่นยำ รวดเร็ว 
ให้สามารถเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา
	๒. เพื่อให้มีฐานข้อมูลคณะสงฆ์ทุกจังหวัดในภาค ๑๐ สำหรับงานบริหารงานกิจการ
คณะสงฆ์ การประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
	๓. เพื่อให้คณะสงฆ์ภาค ๑๐ มีเครื่องมือในการทำงาน ทั้งการบันทึกข้อมูล 
การตรวจสอบ ติดต่อประสานงาน ช่วยกันดูแลงานคณะสงฆ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
	ในระบบสารสนเทศคณะสงฆ์ภาค ๑๐ นี้ ยังประกอบไปด้วยระบบงานเพื่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สำหรับทุกวัดด้วย เช่น ระบบข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะสงฆ์
ภาค ๑๐ และระบบประชาสัมพันธ์โดยวัดต่าง ๆ  ระบบคลิปวีดีโอเผยแพร่ธรรมะและกิจกรรม
โดยวัดต่าง ๆ  ระบบปูชนียวัตถุสถาน นำเสนอสิ่งก่อสร้าง พระพุทธรูป เจดีย์ สำคัญ ๆ 
โดยวัดต่าง ๆ ในภาค ๑๐ ระบบสำนักปฏิบัติธรรม นำเสนอข้อมูลสำนัก 
พร้อมระเบียบปฏิบัติ ฯลฯ ระบบสาระธรรม นำเสนอบทความ ธรรมะต่าง ๆ  เป็นต้น
	ระบบสารสนเทศคณะสงฆ์ภาค ๑๐ พัฒนาและดูแลระบบโดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธ
บริษัท หากมีข้อคิดเห็นหรือต้องการแนะนำใด ๆ ได้โปรดแจ้งไปที่ staff@buddhismdata.org