สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระอธิการเฉย ฐาณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาเรือง

ต. โนนงาม อ. ปทุมราชวงศา

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-09-2565

พระอิการอุทัย เขมวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระอธิการมนัส มหิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองกันจอ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระอธิการบุญตา ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปทุมถาวร

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระพิชิต ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนารีศรีบัวบาน

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระอธิการบัณดิษฐ์ กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าจำปา

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระครูสมุห์ภมร จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดระเบาะ

ต. ตะเคียนราม อ. ภูสิงห์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระมหาเสถียร สถิรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาง(ศรีลดาราม)

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระอธิการบุญจันทร์ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านม่วง

ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-09-2565

พระครูภัทรนันทโกวิท สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พิมาย

ต. พิมาย อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 11-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2565

พระครูทีปการโกศล ปทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเรือ

ต. ละทาย อ. กันทรารมย์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2565

พระอธิการถวัลย์ ปโมทิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนมะยาง

ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

พระอธิการวิชัย อนุตตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2565

พระอธิการวิวัฒน์ กิจสารโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศรีสว่างมงคล

ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2565

พระอธิการสิทธิ์ อสิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุวรรณาราม

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-09-2565

พระครูใบฏีกาธรรมวิทย์ จิตตฺรตฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองลุมพุก

ต. แก่งเค็ง อ. กุดข้าวปุ้น

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-09-2565

พระเสียน วิจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพนไพศาล

ต. แก่งเค็ง อ. กุดข้าวปุ้น

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระอธิการเพียร ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองโตน

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระใบฎีกาธีรวัฒน์ ถิรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ร่องคันแยงน้อย

ต. สำโรง อ. โพธิ์ไทร

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระครูเขมกิจวิจารณ์ เขมิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ตระกาจ

ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 27-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-09-2565

พระอธิการบุญร่วม ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าหนองแก้ว

ต. หนองแก้ว อ. กันทรารมย์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระเสมียน สจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านหนองคู

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

พระใบฎีกาอุทัย อตฺถกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

คำขวาง

ต. คำขวาง อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

พระครูฉันทธรรมานุศาสน์ ฉนฺทโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านหนองอีโต่ง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระมหาเฉลิมชัย อิทฺธิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ชำแสง

ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 20-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-08-2565

พระมหาคำนวล อคฺคจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สำโรงสูง

ต. สะเดาใหญ่ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระครูวิบูลธรรมวัตร (สมบูรณ์) ธมฺมโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกพยอม

ต. โพธิ์กระสังข์ อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระอธิการถวิล สุตฺตวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนากระทืม

ต. นางัว อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระอธิการอนันต์ นนฺทิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าใต้พัฒนา

ต. ทุ่งสว่าง อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระอธิการวันชัย กนฺตวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองหมากแซว

ต. ทุ่งสว่าง อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

2,320 รายการ / 78 หน้า
1
2
3
4