สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูปิยศีลโกศล ปิยสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศรีอุทุมพร

ต. สำโรง อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2566

พระอธิการบุญมี โชติปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านแทง

ต. ซำ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

พระอธิการฉัตรชัย ชวนปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนกเขียน

ต. คันไร่ อ. สิรินธร

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระอธิการสมพงษ์ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิ์ชัย

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระมหาทวีศักดิ์ สติสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระอินทร์แปลง

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระครูอินทสังวรญาณ สนฺตุสฺสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระครูคัมภีร์มงคลกิจ คมฺภีรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งศรีมงคล

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระครูศรีปุญญาภิรัตน์ ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศรีแก้ว

ต. ศรีแก้ว อ. เลิงนกทา

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2565

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุประสิทธิ์

ต. นาหว้า อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2565

พระอธิการเฉย ฐาณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาเรือง

ต. โนนงาม อ. ปทุมราชวงศา

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-09-2565

พระอิการอุทัย เขมวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระอธิการมนัส มหิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองกันจอ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระอธิการบุญตา ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปทุมถาวร

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระพิชิต ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนารีศรีบัวบาน

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระอธิการบัณดิษฐ์ กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าจำปา

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระครูสมุห์ภมร จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดระเบาะ

ต. ตะเคียนราม อ. ภูสิงห์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระมหาเสถียร สถิรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาง(ศรีลดาราม)

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระอธิการบุญจันทร์ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านม่วง

ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-09-2565

พระครูภัทรนันทโกวิท สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พิมาย

ต. พิมาย อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 11-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2565

พระครูทีปการโกศล ปทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเรือ

ต. ละทาย อ. กันทรารมย์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2565

พระอธิการถวัลย์ ปโมทิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดอนมะยาง

ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

พระอธิการวิชัย อนุตตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2565

พระอธิการวิวัฒน์ กิจสารโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศรีสว่างมงคล

ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2565

พระอธิการสิทธิ์ อสิญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสุวรรณาราม

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-09-2565

พระครูใบฏีกาธรรมวิทย์ จิตตฺรตฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองลุมพุก

ต. แก่งเค็ง อ. กุดข้าวปุ้น

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 06-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-09-2565

พระเสียน วิจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพนไพศาล

ต. แก่งเค็ง อ. กุดข้าวปุ้น

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระอธิการเพียร ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองโตน

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระใบฎีกาธีรวัฒน์ ถิรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ร่องคันแยงน้อย

ต. สำโรง อ. โพธิ์ไทร

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระครูเขมกิจวิจารณ์ เขมิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ตระกาจ

ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 27-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-09-2565

พระอธิการบุญร่วม ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าหนองแก้ว

ต. หนองแก้ว อ. กันทรารมย์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

2,304 รายการ / 77 หน้า
1
2
3
4