สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระสงวน ยโสธโร

ที่พักสงฆ์อินทร์ทปุระเทพประทานพร(ห้วยกระหญัง)

ต. โนนยาง อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2566

พระปลัดวันชัย

วัดป่านาจะหลวย

ต. นาจะหลวย อ. นาจะหลวย

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2566

พระอธิการสมพงษ์ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิ์ชัย

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระมหาทวีศักดิ์ สติสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระอินทร์แปลง

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

สามเณรวิรัช วงศ์ศรีแก้ว

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระพรพิศ เตชวโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระสำลี ปริปุญฺโณ

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระวุฒิภัทร จนฺทสาโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระฉลาด ถิรธมฺโม

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระปัญจะผัก เขมปญฺโญ

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระธงชัย อินฺทปญฺโญ

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระกิจติพุฒิ กิจฺจสาโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระตระกูล ฐิตสาโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระอภิชาติ เขมวิโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระวุฒิศิลป์ ฐิตสํวโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระครูอินทสังวรญาณ สนฺตุสฺสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระครูคัมภีร์มงคลกิจ คมฺภีรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งศรีมงคล

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระธวัชชัย สิริสุวณฺโณ

วัดเหล่ายอด

ต. จาน อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

พระนที สุทธิสทฺโธ

ใต้ศรีมงคล

ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 05-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2566

พระทินกร ทินฺนวโร

วัดบ้านชำ

ต. ชำ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2566

พระอนันต์ นิสโภ

วัดสามัคคีธรรม

ต. โนนยาง อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 02-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2566

พระธวัชชัย ธมฺมงฺกุโร

วัดน้ำอ้อม

ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-12-2565

พระพรรณ อกิญฺจโน

ท่าเรไร

ต. ท่าลาด อ. เรณูนคร

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2565

พระบุญจันทร์ อภิปุญโญ

วัดสามัคคีธรรม

ต. โนนยาง อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2565

พระกันฑ์อเนก สุทฺธิญาโณ

บุบผาราม

ต. หนองทันน้ำ อ. กุดข้าวปุ้น

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 21-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-11-2565

พระทรงสิทธิ์ จนฺทวโร

ทุ่งสว่าง

ต. ไร่ใต้ อ. พิบูลมังสาหาร

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 13-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-11-2565

พระมหานัฐพล อิสฺสรธมฺโม

ศรีแก้ว

ต. ศรีแก้ว อ. เลิงนกทา

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2565

พระครูศรีปุญญาภิรัตน์ ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศรีแก้ว

ต. ศรีแก้ว อ. เลิงนกทา

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-10-2565

พระประมวล อินทวีโร

วัดอุดมชาติ

ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-10-2565

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุประสิทธิ์

ต. นาหว้า อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2565

9,738 รายการ / 325 หน้า
1
2
3
4