สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระเทวี กนฺตวีโร

ที่พักสงฆ์เดชอุดม

ต. กุดแข้ อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระสุพิต สุตธมฺโม

วัดโพธิ์พระองค์

ต. พิงพวย อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2566

พระบุญมา กตปุญโญ

ตูมสามัคคี

ต. ตูม อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระอธิการฉัตรชัย ชวนปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนกเขียน

ต. คันไร่ อ. สิรินธร

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-05-2566

พระศราวุฒิ รตนวโร

สะพานสูง

ต. หนองย่างชิ้น อ. เรณูนคร

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 30-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-03-2566

พระประกาศ ฐานวโร

สะพานสูง

ต. หนองย่างชิ้น อ. เรณูนคร

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 30-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-03-2566

พระปุด เตชปุญฺโย

วัดอินทาราม

ต. ทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระครรชิต สุจิตโต

วัดบ้านม่วง

ต. ทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2566

พระครูจารุวรรณโกศล

วัดศรีนวนบุปผาราม

ต. เหล่าสร้างถ่อ อ. คำชะอี

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

พระอธิการสังวาล อภินนฺโท

ศรีบุญเรือง

ต. โนนตาล อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2566

พระประจักษ์ อคฺคธัมโม

วัดพระใหญ่

ต. กระแชง อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2566

พระขันธ์ทอง

วัดพระใหญ่

ต. กระแชง อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2566

พระสงวน ยโสธโร

ที่พักสงฆ์อินทร์ทปุระเทพประทานพร(ห้วยกระหญัง)

ต. โนนยาง อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2566

พระปลัดวันชัย

วัดป่านาจะหลวย

ต. นาจะหลวย อ. นาจะหลวย

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2566

พระอธิการสมพงษ์ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิ์ชัย

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระมหาทวีศักดิ์ สติสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระอินทร์แปลง

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

สามเณรวิรัช วงศ์ศรีแก้ว

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระพรพิศ เตชวโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระสำลี ปริปุญฺโณ

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระวุฒิภัทร จนฺทสาโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระฉลาด ถิรธมฺโม

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระปัญจะผัก เขมปญฺโญ

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระธงชัย อินฺทปญฺโญ

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระกิจติพุฒิ กิจฺจสาโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระตระกูล ฐิตสาโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระอภิชาติ เขมวิโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระวุฒิศิลป์ ฐิตสํวโร

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระครูอินทสังวรญาณ สนฺตุสฺสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระครูคัมภีร์มงคลกิจ คมฺภีรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ทุ่งศรีมงคล

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

พระธวัชชัย สิริสุวณฺโณ

วัดเหล่ายอด

ต. จาน อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2566

9,695 รายการ / 324 หน้า
1
2
3
4