สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระสมาน ปภงฺกโร

วัดดอนสวรรค์

ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 21-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-11-2565

พระอธิการเรียน อคฺคจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสร้างแก้ว

ต. สร้างปี่ อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระวิชัย วิชโย

วัดดอนขี้มอด

ต. ดู่ อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

พระสุรพงษ์ ธมฺมปาโล

โนนคูณเก่า

ต. โนนคูณ อ. ยางชุมน้อย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

พระสายฝน ปญฺญาวโร

สว่างวราราม

ต. นาสะเม็ง อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

พระสุระเชษฐ์ ปญฺญาวชิโร

มัชฌิมาวาส

ต. ดอนตาล อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

พระเทพนคร อตฺตคุตฺโต

มโนศิลา

ต. หว้านใหญ่ อ. หว้านใหญ่

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2565

พระบัวพันธ์ ฐานุตฺตโร

ป่าโตนด

ต. ขนุน อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระชาตรี กิตฺติปญฺโญ

โพธิ์ชัย

ต. โพธิ์ชัย อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

พระประจักษ์ กตสาโร

อำพาพล

ต. ตระการ อ. ตระการพืชผล

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

พระสมพงษ์ ฐิตธมฺโม

จอมศรีมณีวรรณ

ต. ตระการ อ. ตระการพืชผล

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

พระสมหมาย พุทฺธวํโส

น้อยทวย

ต. โนนตาล อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูภัทรวิศาลคุณ สิริภทฺโท

ศรีบุญเรือง

ต. กองโพน อ. นาตาล

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระอธิการบุญศรี ฉนทฺกโร

สมสะอาด

ต. กองโพน อ. นาตาล

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระอ่อนสี ปภสฺสโร

วัดบ้านแดง

ต. แพงใหญ่ อ. เหล่าเสือโก้ก

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระอมรศักดิ์ กิตฺติทนโต

ทุ่งประทาย

ต. ทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูสุวรรณวีรธรรม อินฺทวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนาขนวน

ต. ขนุน อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

ปรีชา สุมุตโต

วัดเทพประทานพร

ต. โพนบก อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระเกรียงศักดิ์ ขนฺติมโน

วัดโพธิ์ศรี

ต. นาขมิ้น อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระสวน ปภารกโข

หนองพะแนง

ต. รุ่งระวี อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระอุดม เตชปญฺโญ

วัดจำนัน

ต. สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

พระหมอก อคฺคปญฺโญ

วัดศรีบุญเรือง

ต. บ้านค้อ อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

ประสิทธิ์ ปริสุทฺโธ

วัดป่าหนองยาว

ต. โพนงาม อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระประยงค์ สุเมโธ

นิคมซอย 3

ต. บ่อแก้ว อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระเอกชัย วิสารโท

ดอนแดง

ต. ธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระมหาดนัย ญาณทสฺสี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสมสะอาด

ต. น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระหมุย จนฺทสโร

วัดหนองไฮน้อย

ต. ค้อน้อย อ. สำโรง

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระมหาเกษม ทตฺตสิริ

วัดหนองไม้ตาย

ต. ทุ่งนางโอก อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระวุฒิชัย จารุธมฺโม

ทุ่งนาคำไกยกูล

ต. บุ่งไหม อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระประจบ ปริปุณฺโณ

เหล่าเลิง

ต. ไร่ขี อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-09-2565

277 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4