สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาเสถียร สถิรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาง(ศรีลดาราม)

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าดู่

ต. ทุ่งสว่าง อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระครูสุคนธ์รัตนสาร ติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านแก้ง

ต. กุดเมืองฮาม อ. ยางชุมน้อย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

พระครูวิจิตรกาญจนเขต สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านด่าน

ต. สร้างปี่ อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระอธิการจวน สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดส้มป่อยน้อย

ต. ส้มป่อย อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

พระครูวิสิฐธรรมรังษี เตชธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเห็ดผึ้งหนองก่าม

ต. หนองหมี อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

พระครูวิหารสุทธิคุณ ยติกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วรวิหาร

ต. บ้านเหล่า อ. คำชะอี

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 16-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

พระครูพิสิฐธรรมโชติ อคฺคโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองสวง

ต. สร้างปี่ อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 15-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระครูรัตนธรรมนาท ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ขอนกอง

ต. นาหนาด อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าวิเวก

ต. หว้านใหญ่ อ. หว้านใหญ่

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

พระอธิการธสิมมา ธมฺมวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกุดแคน

ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

พระอธิการสุรชัย กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแสนแก้ว

ต. หนองหมี อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

พระครูประโชติสุนทรธรรม อภิชาโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านแขว

ต. ห้วยใต้ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งศรีนวล

ต. สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

พระศรีธรรมาภรณ์ รตนวณฺโณ

ทุ่งสว่าง

ต. ตาเกษ อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระครูปัญญาสิริทัศน์ (ณรงค์) สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านจิก

ต. แพงใหญ่ อ. เหล่าเสือโก้ก

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูโสภิตปุญญรังษี จนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคูสระ

ต. ไผ่ อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระครูเวฬุกัลยาณวัตร ทีฆายุโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านไผ่

ต. ไผ่ อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระอานนท์ เมธิโก

นิวาสสุวรรณาราม

ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

เจ้าอธิการวรนันท์ ชิตมาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

อรัญลัฎฐิวัน

ต. โนนตาล อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูรัตนขันติคุณ (พลศิริ) ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กองมณี

ต. โนนตาล อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระอธิการวันดี อภิวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหัวดง

ต. หนองหมี อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูจารุวรรณโสภณ จารุวรรณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เกษมสุข

ต. ตาเกษ อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระอธิการสมาน จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านแวด

ต. ละเอาะ อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูวาปีสิทธิคุณ (สมเพชร) เขมจาโร

วัดหนองดินจี่

ต. แพงใหญ่ อ. เหล่าเสือโก้ก

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระครูโกศลสุตากร ดร. กุลสโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเมืองคง

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระครูวิจิตรสัลเลขคุณ (มุกดา) กลฺยาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสัลเลขธรรม

ต. แพงใหญ่ อ. เหล่าเสือโก้ก

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระมหาสมชาย ขนฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกัลยาโฆสิตาราม

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระมหาสายยัน ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าเสรีธรรม

ต. ปรือใหญ่ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

พระครูสิริธรรมโสภณ สิริธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาล้อม

ต. ไร่ขี อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

441 รายการ / 15 หน้า
1
2
3
4