สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

พระธรรมราชานุวัตร

เจ้าคณะภาค ๑๐

  ๑.  ชื่อ       พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ ไชยภา)  ฉายา  วรทสฺสี  อายุ  ๕๑ พรรษา  ๓๑
                 วิทยฐานะ  ป.ธ.๙, น.ธ.เอก, ป.วค. (ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพครู),  พธ.บ. (ปรัชญา), ศษ.บ. (บริหารการศึกษา),
                  อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ).  ค.ม. (บริหารการศึกษา)
Ph.D (Cultural Science)
                 สังกัด  วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
                 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
                 ๑. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
                 ๒. เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
                 ๓. เจ้าคณะภาค ๑๐
                 ๔. พระอุปัชฌาย์ (วิสามัญ)
                 ๕. เจ้าคณะ ๑ วัดโมลีโลกยาราม
                 ๖. อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
                 ๗. ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
                 ๘. กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม และ แผนกบาลี
                 ๙. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
                ๑๐. กรรมการยกร่างและตรวจร่างเฉลยข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง
                ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันมหาบาลีวิชชาลัย (บาลีศึกษาสำหรับฆราวาส)
                ๑๒. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยและกรรมการควบคุม-สอบวิทยานิพนธ์
 

๒. สถานะเดิม
                                                                            ๑๒
                 ชื่อ  สุทัศน์    นามสกุล  ไชยะภา เกิด   ๗  ฯ  ๔  ค่ำ    ปีกุน
ตรงกับวันเสาร์   ที่ ๖ เดือน มีนาคม พุทธศักราช   ๒๕๑๔
บิดา  ชื่อ นายสา  ไชยะภา  มารดา ชื่อ นางจันทร์  ไชยะภา  
ณ บ้านเลขที่  ๑๕๒   หมู่ที่ ๕  บ้านราษฎร์นิยม  ตำบลโคกตูม 
อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  
 

­­­๓. บรรพชา
                 วันที่  ๔  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๓๓  ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
พระอุปัชฌาย์
                 พระสุเมธาธิบดี   (บุญเลิศ  ทตฺตสุทฺธิ  ป.ธ.๘)
                 อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
 

๔. อุปสมบท
                 วันที่  ๒๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๓๕ ณ  อุโบสถวัดกลาง   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
 
พระอุปัชฌาย์
                 พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖  ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๐
 
พระกรรมวาจาจารย์ 
        พระครูพิทักษ์ชินวงศ์ (บัณฑร ชินวํโส น.ธ.เอก, อภิธรรมบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดกลาง  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  และเจ้าคณะอำเภอนางรอง ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนางรอง
 
พระอนุสาวนาจารย์ 
        พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์, และเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์   ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูธีรคุณาธาร
 

๕. วิทยฐานะ
     ทางธรรม
              พ.ศ. ๒๕๓๐  สอบได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)  สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
              พ.ศ. ๒๕๓๘  สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙)  สำนักเรียนวัดมหาธาตุ  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร
 
    สายสามัญ
               พ.ศ. ๒๕๒๗  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม  ตำบลโคกตูม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
               พ.ศ. ๒๕๔๑  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  (พธ.บ.)  สาขาวิชาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
               พ.ศ. ๒๕๔๔  ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)  สาขาศาสนาเปรียบเทียบ  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
               พ.ศ. ๒๕๔๕   สำเร็จประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพครู  (ป.วค.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
               พ.ศ. ๒๕๔๘   สำเร็จปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ.)  สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
               พ.ศ. ๒๕๕๔  สำเร็จปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
               พ.ศ. ๒๕๕๗  สำเร็จปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
                        
ความชำนาญพิเศษ       
                 ๑. คอมพิวเตอร์-ซอฟต์แวร์ และงานสารบรรณ
                 ๒.การสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
                 ๓. การอบรมศีลธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาทุกระดับ
                 ๔. การบรรยายงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การบริหารการศึกษาในสถานศึกษา  และการบริหารสำนักเรียน
 

๖.  งานการปกครอง      
                  พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นหัวหน้าศูนย์สังฆศาสน์ธำรง   ตำบลนนทรี  อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม
และแผนกบาลีของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม  
                 พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน    เป็นเจ้าคณะ ๒ วัดโมลีโลกยาราม
                 พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน    เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                 พ.ศ. ๒๕๔๕   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 
                 พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓  ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้เป็นผู้ดำเนินการ
  จัดอบรมพระนวกะและสามเณรรับเข้าใหม่ในช่วงเข้าพรรษา
                 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน  เป็นผู้อำนวยการโครงการฝึกหัดอบรมพระนวกะ
และสามเณรนวกะประจำปี
                 พ.ศ. ๒๕๕๔   เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
                 พ.ศ. ๒๕๕๔ -  ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์สังฆศาสน์ธำรง   ตำบลนนทรี  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
                 พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
                 พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
                 พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นพระอุปัชฌาย์ (วิสามัญ)
 
จำนวนพระภิกษุและสามเณรจำพรรษา
                 พ.ศ. ๒๕๕๓    มีพระภิกษุ   ๘๐   รูป    สามเณร   ๑๒๕  รูป  รวม   ๒๐๕    รูป
                 พ.ศ. ๒๕๕๔    มีพระภิกษุ   ๘๓  รูป    สามเณร   ๑๔๐  รูป รวม   ๒๒๓   รูป
                 พ.ศ. ๒๕๕๕    มีพระภิกษุ   ๘๒  รูป    สามเณร   ๑๔๕ รูป  รวม   ๒๒๗   รูป
                 พ.ศ. ๒๕๕๖    มีพระภิกษุ   ๙๘   รูป    สามเณร   ๑๔๒  รูป รวม   ๒๔๐    รูป
                 พ.ศ. ๒๕๕๗   มีพระภิกษุ  ๑๑๑  รูป   สามเณร    ๑๙๐  รูป รวม   ๓๐๑    รูป
 

๗.  งานการศาสนศึกษา
                 พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
                 พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน  เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
                 พ.ศ. ๒๕๕๒  - เป็นผู้นำประโยคบาลีไปเปิดสอบ ณ หน่วยสอบ
วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดศรีสะเกษ
-
สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี 
                 พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรประจำ บรรยายถวายความรู้
เรื่อง “การศาสนศึกษา” แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสตั้งใหม่ทั่วประเทศ รวมปีละ ๕ รุ่น
ณ สถาบันพระสังฆาธิการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                 พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นผู้นำประโยคบาลีไปเปิดสอบ ณ หน่วยสอบวัดมหาธาตุ  จังหวัดยโสธร
                 พ.ศ. ๒๕๕๓  - ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการอำนวยการในการสอบธรรม-สนามหลวงประจำปี ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม
เขตบางกอกใหญ่    กรุงเทพมหานคร
-
กรุงเทพมหานคร
                 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ  สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
                 พ.ศ. ๒๕๕๔  - เป็นรักษาการแทนเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
                 พ.ศ. ๒๕๕๔  -  ๒๕๕๕  เป็นคณะกรรมการอำนวยการในการสอบบาลี สนามหลวงประจำปี ณ สนามสอบวัดราชสิทธาราม
 เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร
                 พ.ศ. ๒๕๕๔  -  ปัจจุบัน  เป็นคณะทำงานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา วิชาวินัย
                 พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง นำข้อสอบธรรมศึกษาไปเปิดสอบ ณ วัดวชิรธรรมปทีป   มลรัฐนิวยอร์ก   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                 พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นผู้อำนวยการศูนย์มหาบาลีวิชชาลัย  ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาภาษา บาลีสำหรับฆราวาสทั่วไป 
                พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ด้านการบริหารการศึกษาบาลีแก่ครูบาลี และเจ้าสำนักเรียน-เจ้าสำนักศาสนศึกษา ทั่วประเทศ  โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนา
-
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน  เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้วิชา “บาลีไวยากรณ์”  แก่ครูสอนบาลีทั่วประเทศ  โดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงาน
-
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน  เป็นคณะกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีดีเด่นประจำปี
                 พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี  ณ สนามสอบวัดกัลยาณมิตร  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
                 พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔  ได้รับมอบหมายจากเจ้าสำนักเรียนให้เป็นผู้อำนวยการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงประจำปี  ตั้งแต่ชั้น ประโยค ๑-๒  ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙ ระยะเวลา ๖๐ - ๗๐ วัน  สิ้นงบประมาณดำเนินงานปีละ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
                 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนาม-หลวง ประจำปี ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ ถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙  มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมในโครงการปีละ ๒๕๐-๓๐๐ รูป สิ้นงบประมาณปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 
เกียรติคุณพิเศษที่สำนักเรียนได้รับ
ก. ประเภททุนเล่าเรียนหลวง
                 พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗  นักเรียนของสำนักเรียนได้รับทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
รวมทั้งสิ้น  ๔๗  รูป
 
ข. ประเภทสำนักเรียนบาลีดีเด่น
                 พ.ศ.  ๒๕๕๐, ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน  ได้รับทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียนดีเด่นประจำปี ของสำนักเรียนในส่วนกลางในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
                        
ผลงานเขียน
                 ๑.  เคล็ดลับวิชาสัมพันธ์ไทย ชั้นประโยค ป.ธ.๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
                 ๒. ธรรมศึกษาชั้นตรี ฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่
                 ๓.  ปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงชั้นเปรียญเอก (พ.ศ. ๒๕๔๙)
                 ๔.  หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์
                 ๕. เบญจศีลเบญจธรรม อุดมชีวิตของมนุษย์ 
                 ๖. คู่มือคู่ใจพระคาถาธรรมบท
                 ๗. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะภาค ๑ - ภาค ๔
                 ๘. พระธัมมปทัฏฐกถา แปลโดยพยัญชนะ ภาค ๕ - ภาค ๘
 
สมณศักดิ์
                 พ.ศ. ๒๕๓๘    ประโยค ป.ธ.๙         
                 พ.ศ. ๒๕๕๑   ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (สป.) ที่ “พระเมธีวราภรณ์”
                 พ.ศ. ๒๕๕๖   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชปริยัติโมลี”    
                 พ.ศ. ๒๕๕๙   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพปริยัติโมลี”          
                 พ.ศ. ๒๕๖๓   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ “พระธรรมราชานุวัตร”
 

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๐

จำนวนเข้าดู : 453

ปรับปรุงล่าสุด : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 14:05:53

ข้อมูลเมื่อ : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 16:25:02

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๐

พระราชวชิรโมลี
รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 1202

พระเมธีวรญาณ
รองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๒

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 699

พระศรีวชิรบัณฑิต
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 388

พระมหาคนอง ปคุโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๑

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 551

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๐
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๐ รูปที่ ๒

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 615