สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

พระบวชใหม่

พระจีรศักดิ์ จิรวฑฺฒโน

วัดศรีชมภู

จังหวัด : นครพนม

วันที่อุปสมบท : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พระประยุกต์ โชติปัญโญ

วัดพระใหญ่

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระ พิชิตชัย จารุธมฺโม

วัดโสมมนัสสถาน

จังหวัด : มุกดาหาร

วันที่อุปสมบท : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระวายุศักดิ์ สมจิตฺโต

วัดศรีมงคล

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระสมบัติ กตทีโป

วัดโนนงามสามัคคี

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระพงษ์ศิริ วิสุทฺโธ

วัดโนนงามสามัคคี

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระโชคทวี คุณงฺกโร

วัดบ้านตาแบน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระตรีโรจน์ อาภากโร

วัดภูตูม

จังหวัด : มุกดาหาร

วันที่อุปสมบท : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระสำราญ ปญฺญาพโล

วัดศาลา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระระพิน รกฺขิตธมฺโม

วัดหนองแคน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระไพฑูรย์ วิธูรธมฺโม

วัดหนองแคน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระเสวียร ตนฺติธมฺโม

วัดหนองแคน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระชมนาท สุภทฺโท

วัดบ้านตาแบน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระสมควร ธมฺมโชโต

วัดศรีนันทาราม

จังหวัด : มุกดาหาร

วันที่อุปสมบท : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระสมบัติ สมฺปตฺติธมฺโม

วัดโพธิ์พระองค์

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระวิเชียร โชติธมฺโม

วัดบ้านตาแบน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระสุพิต สุตธมฺโม

วัดโพธิ์พระองค์

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 29 เมษายน พ.ศ. 2566

พระสมิทธิพล พลธมฺโม

ที่พักสงฆ์หนองเทา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

พระกิจติชัย ธรรมสาโร

วัดพระใหญ่

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พระวิสาร จิรวํโส

วัดหนองควายน้อย

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่อุปสมบท : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

20 รายการ / 1 หน้า
1