สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

พระลาสิกขา

พระทินกร ทินฺนวโร

วัดบ้านชำ

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

พระสันติ ธมฺมธีโร

วัดน้ำทิพย์รัตนาราม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระจิรพัฒน์ ธมฺมธโร

วัดน้ำทิพย์รัตนาราม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระภานุวัฒน์ จนฺทวํโส

วัดเขื่อนช้าง

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระมนตรี นนฺโท

บ้านเหรียญทอง

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระสมพงศ์ ติสฺสโร

จานคุณาราม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระเรวัตร ธีรปญฺโญ

โพธิ์วงศ์

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระวิทยา วรญาโณ

วัดโพธิ์มูลธรรม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระพรศักดิ์ กิตฺติวโร

วัดโพธิ์มูลธรรม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระอักษร เขมิโย

จานเก่าใต้

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระสุรชัย ธีรวโร

วัดโพธิ์มูลธรรม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 3 กันยายน พ.ศ. 2565

พระไปรวิทย์ ชุตินฺธโร

วัดนาแก

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่ลาสิกขา : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระสัญญา ฐานกโร

วัดพระใหญ่

จังหวัด : ศรีสะเกษ

พระโสภณ สญฺญโต

ศรีตาลอย

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระไชยา สุทนฺโต

หนองตาสา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระธงศักดิ์ สุทสฺสโน

จานคุณาราม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 4 มกราคม พ.ศ. 2566

พระผัน จารุธมฺโม

วัดญาณสามัคคี

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

29 รายการ / 2 หน้า
1
2