สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระศรีธรรมาภรณ์ รตนวณฺโณ

ทุ่งสว่าง

ต. ตาเกษ อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระครูเมธีปญฺญาภิวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านหนองปลาเข็ง

ต. โพธิ์ อ. โนนคูณ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระราชปริยัตยาทร ปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลาง

ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระมหาสมชาย ขนฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกัลยาโฆสิตาราม

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระครูวรธรรมคณารักษ์ สีลสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดวนใหญ่

ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูขันติสารสถิต ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ราษฎร์สามัคคี

ต. ธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระมหาคำมี อมโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองไฮ

ต. หนองไฮ อ. เสนางคนิคม

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระมหาพิษณุ ปญฺญาเสฏฺโฐ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โกศลมัชฌิมาวาส

ต. บ้านกลาง อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระมหามังกร กนฺตปุญโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกโพน

ต. กันทรารมย์ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระครูศรีธรรมวิบูล(วิเซียร) ญาณเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหลัก

ต. เหล่าบก อ. ม่วงสามสิบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระมหาสังข์ สงฺฆญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ศรี

ต. น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระราชรัตนโมลี กตปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศรีบุญเรือง

ต. ศรีบุญเรือง อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระครูสิริสมาจารคุณ สมาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโนนโพธิ์

ต. โนนโพธิ์ อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระครูมงคลวิทยคุณ ตนฺติปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคำสายทอง

ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบักดอง

ต. บักดอง อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านเขิน

ต. เขิน อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2565

พระราชรัตนากร (ธวัช ธมฺมเตโช) ธมฺมเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุเรณู

ต. เรณู อ. เรณูนคร

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

พระมหาสมคิด ฐิตคุโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

อนงคาราม

ต. หนองข่า อ. ปทุมราชวงศา

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระครูศรีสุตาลังการ นิภาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์)

ต. แก้งเหนือ อ. เขมราฐ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ สิทฺธิวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมหาพุทธาราม

ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระมหาอาคม สุมณีโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศรีใคร

ต. เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ จกฺกธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเกียรติแก้วสามัคคี

ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ

มหาธาตุ

ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระครูกิตติสุตานุยุต ฐิตปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

มหาธาตุ

ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2565

พระเทพวราจารย์ วรวิญฺญู

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมณีวนาราม

ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูสิริสีลวัตร(ประสงค์) สุจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอำนาจ

ต. อำนาจ อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระครูโอภาสสุตกิจ โอภาโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกุญชราราม

ต. ขุหลุ อ. ตระการพืชผล

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2565

พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ชัย

ต. นางัว อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2567

พระครูเขมกิจจาภิวัฒน์ วรโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เวียงเกษม

ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระศรีรัตโนบล อุตฺตมเมธี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวารินทราราม

ต. วารินชำราบ อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

30 รายการ / 1 หน้า
1