สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุประสิทธิ์

ต. นาหว้า อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2565

พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าดู่

ต. ทุ่งสว่าง อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระครูวิจิตรกาญจนเขต สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านด่าน

ต. สร้างปี่ อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระครูรัตนธรรมนาท ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ขอนกอง

ต. นาหนาด อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

พระครูปริยัติสีลาภรณ์ คนฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ระกา

ต. พิมาย อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระครูสันติธรรมนารถ (สุพิน) สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขวิก

ต. สะเดาใหญ่ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-08-2565

พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งศรีนวล

ต. สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

พระศรีธรรมาภรณ์ รตนวณฺโณ

ทุ่งสว่าง

ต. ตาเกษ อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระครูอุดมมงคลกิจ (บุญเพ็ง ) ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โนนสมบูรณ์

ต. ขนุน อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูสถิตโสตถิธรรม ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปราสาทใต้

ต. ห้วยใต้ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

พระครูสุวรรณวีรธรรม อินฺทวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนาขนวน

ต. ขนุน อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระครูปัญญาสิริทัศน์ (ณรงค์) สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านจิก

ต. แพงใหญ่ อ. เหล่าเสือโก้ก

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูโอภาสสันติคุณ สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมะฟัก

ต. จิกสังข์ทอง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระครูจารุวรรณโสภณ จารุวรรณโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เกษมสุข

ต. ตาเกษ อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูโกศลสุตากร ดร. กุลสโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเมืองคง

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระครูวิจิตรสัลเลขคุณ (มุกดา) กลฺยาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสัลเลขธรรม

ต. แพงใหญ่ อ. เหล่าเสือโก้ก

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระปลัดบุญสุข สุชีโว

วัดกลาง

ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระราชปริยัตยาทร ปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลาง

ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระมหาสมชาย ขนฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกัลยาโฆสิตาราม

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระครูพิบูลธรรมาภิรัต อานนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใต้

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

พระครูโอภาสสันติกร สนฺติกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสว่างหัวงัว

ต. กำแมด อ. กุดชุม

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

พระครูประโชติธรรมวงศ์ ทีปวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองเดียงน้อย

ต. เมือง อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูสิริธรรมโสภณ สิริธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาล้อม

ต. ไร่ขี อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูมงคลชยากร (ชาญชัย) วิสารโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

มงคลสวรรค์

ต. เอือดใหญ่ อ. ศรีเมืองใหม่

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูวรธรรมคณารักษ์ สีลสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดวนใหญ่

ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูวิสุทธิ์ปุญโญภาส นิวงษา

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูบวรธรรโมภาส ฐานุตฺตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีสว่าง

ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระครูสุตโพธยากร สิริวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธาราม

ต. เสนางคนิคม อ. เสนางคนิคม

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระครูสุเขตอาภากร อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาดี

ต. ไร่ขี อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระครูพุทธิปัญญาคุณ วรวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธาราม

ต. พระเหลา อ. พนา

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

305 รายการ / 11 หน้า
1
2
3
4